Centre Cultural La Llacuna Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 4 - 2n AD500 ANDORRA LA VELLA  

Política de privadesa

1. Responsable del tractament de les seves dades personals:

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant aquest formulari serà tractada per l’Associació SKÅL CLUB ANDORRA (en el successiu “SKÅL CLUB”), en qualitat de responsable del tractament. SKÅL CLUB està domiciliada a Centre Cultural La Llacuna - Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4 - segon pis, AD500 Andorra la Vella.
 (Principat d’Andorra), està inscrita en el Registre d’Associacions del Principat d’Andorra amb el número 4/2017 i el seu número de Registre Tributari és U-800291-W.
SKÅL CLUB l’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades, vostè pot contactar amb SKÅL CLUB a l’adreça de correu electrònic skalandorra@gmail.com

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

D’acord amb el que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQPD”), i els reglaments que la desenvolupen, s’informa als interessats que qualsevol dada personal facilitada a SKÅL CLUB passarà a formar part d’un fitxer d’aquesta associació degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

3.1.- Finalitats dels tractaments: 
a) Mitjançant el formulari d’inscripció que SKÅL CLUB posa a la seva disposició per a la seva inscripció com a membre de l’Associació, SKÅL CLUB recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments d’inscripció, contractació i pagament relacionats amb la seva inscripció. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat es voluntari, tot i que, en cas de no facilitar-se les referides dades personals, no es podrà gestionar la seva inscripció.

b) SKÅL CLUB recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials electròniques relatives als seus productes i/o serveis, seguiment del curs de què es tracti, així com relatives a les seves promocions, ofertes i/o a les seves activitats en general, inclosos sortejos i concursos. Vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

3.2.-Base jurídica dels tractaments: 
Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents raons:

  1. El tractament és necessari per a l’execució del corresponent contracte, mitjançant el qual vostè s’inscriu com a membre de l’Associació SKÅL CLUB ANDORRA. 

El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment que vostè hagi atorgat en l’enviament de comunicacions electròniques. El referit consentiment pot retirar-se quan vostè ho desitgi, tot i que, igualment, aquesta retirada no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

3.3.- Termini de conservació de les dades personals: 
En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat con la legislació aplicable.
A mode d’exemple, les seves dades es podran conservar durant els següents terminis :

  • 5 anys per la documentació comptable; 
  • per tota la durada dels litigis i fins a l’esgotament de totes les eventuals vies de recurs; i
  • pel cas de les comunicacions comercials, les seves dades personals es conservarà indefinidament, fins que vostè es doni de baixa mitjançant el procediment que SKÅL CLUB posa a la seva disposició al peu de la comunicació comercial electrònica rebuda al seu correu electrònic. 

Si les seves dades personals s’utilitzen per a varies finalitats que obliguin a SKÅL CLUB a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà els terminis de conservació més llargs d’entre els terminis aplicables.
 

4. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

4.1.- En cas que, per a  aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris: 
a)         Proveïdores de serveis de SKÅL CLUB que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de SKÅL CLUB i de conformitat amb aquesta informació addicional i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;
b)        Tercers que no tinguin relació amb SKÅL CLUB, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable;
 
 
 
 
(2) fer complir els estatuts de l’associació que la regulin, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; 
c)         Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides;
d)        Entitats prestadores dels serveis que s’inclouen als productes i/o serveis de SKÅL CLUB, com ara, per exemple, hotels o estacions d’esquí; i
e)         Entitats financeres mitjançant les quals s’articula la gestió de cobraments i pagaments.
 
4.2.- SKÅL CLUB no realitza transferències Internacionales de dades personals.

5. Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen, SKÅL CLUB l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic skalandorra@gmail.com a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.
Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6. Seguretat:

SKÅL CLUB li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal us, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Darrera actualització: 24/06/2024